Speech & Language Understanding

Voice Survey Transcription and Analytics

Video
Subtitle
Generation

Meeting Transcription and Summarization

CUICUI-SURVEY สามารถวิเคราะห์ข้อความ ความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างเจาะลึก ตรงจุด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ